Zaposlitev

My Generation at Work

Izvajalec: Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor

Več informacij: www.mb2013.si/my_generation_at_work

Današnja mladina se sooča z izzivi, ki so posledica učinkov nastale krize in postavljajo veliko mladih v težke situacije: dolgoročna nezaposlenost, neaktivno iskanje zaposlitve, upadanje pogodb za nedoločen čas, nižanje plačnih razredov, manjšanje možnosti za dolgoročno zaposlitev in karierno perspektivo, itd. Na drugi strani pa obstaja velik odstotek generacije mladih, ki niso zadostno opremljeni z znanji in veščinami, s katerimi bi uspešno prodrli na delovni trg ter se tam tudi uspeli obdržati.

Ker je problem zaposljivosti in (ne)zaposlenosti mladih zelo razširjen in ga želimo še dodatno izpostaviti: Mestna občina Maribor se je v okviru Evropske prestolnice mladih priključila mednarodnemu projektu My Generation at Work (v nadaljevanju: MG @ Work). Gre za projekt, ki se bo izvajal pod okriljem evropskega programa URBACT, ki s svojimi projekti spodbuja trajnostni razvoj mest. Projekt MG @ Work bo potekal od maja 2012 do aprila 2015, v 12 partnerskih mestih, med katerimi je tudi Maribor. Vodilni partner je mesto Rotterdam (Nizozemska).

 

Urbaniziraj zase!

Izvajalec: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna - magdalenske mreže

Več informacij: www.infopeka.org

Projekt Urbaniziraj zase! je nastal kot ideja mladih, ki imajo željo po dvigu deficitarnih poklicev, kar bo povečalo njihovo zaposljivost. Mladi si želijo odprt, dostopen prostor z zelo jasno vizijo urbane, družbeno kritične produkcije. Tako bo ta projekt dvignil vrednost deficitarnih poklicev, ki so v zatonu in hkrati mlade vzpodbudil k aktivnejši vlogi v lokalnem okolju in vzpodbudil timsko delo. Mladi bodo lahko z drugimi delili svoje ideje. Izdelano urbano opremo bodo postavili  in razstavili na javnih površinah Kulturnega centra Pekarna.

 

Socialno podjetništvo za mlade - Od ideje do novega socialnega podjetja

Izvajalec: Mariborska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa
Več informacij: mkm@kolesarji.org

Namen programa je vključiti mlade iskalce prve zaposlitve v proces vzpostavljanja novega socialnega podjetja, kjer se bodo naučili veščin o socialnem podjetništvu, sodelovali pri ustanovitvi (skupaj z mentorji), usvajali teoretična in praktična znanja ... Ožja skupina udeležencev bo kasneje dejansko ustanovila svoje socialno podjetje in znotraj njega delovala ter ustvarila delovna mesta za druge. Program neposredno spodbuja inovativnost in podjetništvo med mladimi in omogoča mladim, da se zavejo svojih lastnih moči in potenciala na področju zaposljivosti.

 

Na poti od ideje do uresničitve in zaposlitve

Izvajalec: Univerza v Mariboru
Več informacij:  rektorat@uni-mb.si

Namen projekta »Na poti od ideje do uresničitve in zaposlitve« je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva med mladimi in mladimi z manj priložnostmi ter s tem prispevati k večji kompetentnosti in konkurenčnosti mladih na trgu dela, večji stopnji socialne vključenosti in aktivne participacije mladih, predvsem pa k izboljšanju stanja na področju zaposljivosti in zaposlenosti mladih ter njihove kakovosti življenja. Zavedati se moramo, da so prav ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo temeljno gonilo razvoja in napredka vsake družbe in gospodarstva. Gre za niz delavnic, ki bodo izvedene v okviru koncepta »pomladne šole«, ki ga povezujemo z novim konceptom razmišljanja - »idej in pogledov izven škatle – Out of the Box«. Mladim bodo predstavljene nove, znanstvene ideje na enostaven način s ciljem širjenja njihovih obzorij, znanj, kompetenc in veščin, ter primeri dobrih praks – uspešnih zgodb po principu »zgledi vlečejo«.

 

Uspešno Črpanje Evropskih sredstev - UČES

Izvajalec: ZAVOD PIP – Pravni in informacijski center Maribor
Več informacij: pip@zavodpip.si

Program UČES predstavlja celovit mehanizem, namenjen mladim in organizacijam, ki izvajajo mladinske programe s ciljem uspešnega črpanja evropskih sredstev. Udeleženci bodo aktivno sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti, pridobivali nova znanja in krepili lastne kompetence ter skrbeli za prenos znanj na druge posameznike. Program je razdeljen na dva dela – pripravo in izvedbo. Potekalo bo usposabljanje za mentorje, ki bodo po končanem usposabljanju za isti namen v osnovnem, nadaljevalnem in zaključnem modulu v letu 2013 izurili 100 mladih in zaposlenih v organizacijah za uspešno črpanje sredstev v prihodnosti.

Spada tudi v področje IZOBRAŽEVANJE.

 

Zaposli se ustvarjalno

Izvajalec: Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih
Več informacij: zdruzenje.frekvenca@gmail.com

Namen programa je povečanje aktivacije mladih pri ugotavljanju izobraženosti mladih Romov, starih od 15 do 29 let, in vplivanje na izdelavo strategij pristojnih služb za večjo zaposljivost ter posledično zaposlenost te skupine. Preko tega procesa se bo vzpostavilo sodelovanje med vsemi pripadniki ciljne skupine, to so mladi z manj priložnostmi, ki se bodo s pomočjo pridobljenih kompetenc na usposabljanjih in v okviru vzpostavljenega »Prostora kreativne zamisli« angažirano soočili z odpravljanjem lastnih ovir in iskanjem ustreznih rešitev. S tem namenom bo ciljna skupina dobila priložnost za avtonomno vplivanje na povečanje lastne zaposljivosti.


Lokalni sklad za mlade z idejami

Izvajalec: Mladinski kulturni center Maribor
Več informacij: info@mkc.si

Namen Lokalnega sklada za mlade z idejami je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi, stari med 15 in 25 let. Lokalni sklad za mlade bo podpiral projekte, ki bodo pripomogli k razvoju lokalne skupnosti. Program bo vzpostavljen in koordiniran znotraj javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, vendar bodo mladi tisti, ki bodo določali pravila njegovega delovanja ter predlagali projekte, ki bodo sofinancirani preko Lokalnega sklada. Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev bo Lokalni sklad mladim nudil tudi visoko kvaliteten proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

Spada tudi v področji IZOBRAŽEVANJE in STRUKTURIRANI DIALOG.

 

Znanje + izkušnje + podjetnost ≠ brezperspektivnost

Izvajalec: ZAVOD PIP – Pravni in informacijski center Maribor
Več informacij: pip@zavodpip.si

Program je namenjen mladim na prehodu iz izobraževanja v svet dela in iskalcem (prve) zaposlitve. Z različnimi oblikami neformalnega izobraževanja in usposabljanja, s pridobivanjem delovnih izkušenj in podpore pri vstopanju na lastno podjetniško pot se bo mladim ponudilo več možnosti za zaposlitev. V okviru programa se bo sledilo ciljem večje informiranosti mladih o njihovem položaju in možnostmi na trgu dela, pridobivanja kompetenc za uspešno konkuriranje na trgu dela, spodbujanja podjetnosti in podjetniškega razmišljanja ... Gre za celovit sklop aktivnosti, ki zajemajo informiranje, usposabljanja, svetovanja, karierni kamp, usposabljanje za mlade podjetnike, namenjeno povečanju zaposljivosti in izboljšanju položaja mladih na trgu dela, tematska srečanja na prostem ter pridobivanja praktičnih izkušenj za približno 200 mladih.

 

Model M

Izvajalec: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Več informacij: info@irdo.si

Namen programa je pripraviti model za izdelavo lastnega kariernega načrta s pomočjo praktičnih nasvetov različnih strokovnjakov in na podlagi vrednotenja lastnih kulturnih, socialnih in psihosocialnih potencialov opolnomočiti posameznika za samostojno iskanje lastnih poslovnih priložnosti. Program mladim omogoča tudi kompetentno ponujanje lastnega znanja in izobrazbe na trgu dela.

 

Mentorski program – Uči se od najboljših

Izvajalec: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Ypsilon
Več informacij: mentorstvo@ypsilon.si.

Mentorski program je namenjen mladim med 15. in 30. letom, ki so iskalci zaposlitve, ali pa želijo za svoje delo, ideje in potencial izkoristiti izkušnje in modrost mentorjev – se učiti od najboljših. Vzpostavljen bo spletni portal, kjer bodo mladi dobili informacije o potencialnih mentorjih. Omogočen jim bo dostop do najboljših podjetnikov, umetnikov, športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb. Tako se bo razvilo okolje, ki bo mlade vzpodbujalo in jim omogočalo razvoj in uresničitev lastnih potencialov. Dobro sodelovanje med mentorjem in mentorirancem lahko privede tudi do potencialne zaposlitve.

http://www.mentorstvo.si/

 

Oblak podjetniških priložnosti za mlade Maribor

Izvajalec: Zavod Antona Martina Slomška
Več informacij: domen.kovacic@z-ams.si

Glavni namen programa je omogočanje in spodbujanje inovativnosti in podjetništva med mladimi. Gre za celovit pristop k spodbujanju mladih talentov, da se aktivirajo in pričnejo aktivno razmišljati o svojih sposobnostih, znanjih, veščinah ipd. ter kako le-te produktivno usmerijo v iskanje in ustvarjanje rešitev. Izvedli bodo 7 sklopov aktivnosti, skozi katere bodo uresničevali zastavljene strateške in kvantitativne cilje.

Spada tudi v področji IZOBRAŽEVANJE in PROSTOVOLJSTVO.

 

 

Listen to the Youngle

Izvajalec: Študentsko društvo Erasmus (ESN pri UM)

Več informacij: www.youngle.si

 

Listen to the Youngle je nov projekt prostovoljnega društva ESN Maribor, ki želi zbuditi mlade iz njihovega pasivnega življenja ter jih osveščati o družbenem stanju in priložnostih, ki se jim ponujajo. Cilj projekta je, da mladi ugotovijo, kaj želijo v življenju početi in začnejo delati prve korake v pravo smer. V okviru projekta se je že odvilo nekaj kampanj in dogodkov, v naslednji fazi pa bodo mladi imeli možnost sodelovati na različnih dejavnostih, med drugim bodo lahko sodelovali v natečajih in obiskali razstave, se udeležili prav posebnega dogodka Youngle Čvek in zaplesali na nepozabnih Youngle zabavah. S pomočjo partnerjev bomo oblikovali Youngle labirint, v katerem se bodo mladi skozi razne delavnice in dogodke lahko našli v današnji »džungli«, začeli oblikovati svojo prihodnost in postali del Youngle gibanja.

Youngle = aktiven mladi. Si tudi ti youngle?

 

Youngle Day

Izvajalec: Študentsko društvo Erasmus (ESN pri UM) in IAESTE Maribor

Več informacij: www.career.youngle.si

 

Youngle Day je izjemen in unikaten dogodek, ki je na eni strani namenjen motiviranim mladim, da raziščejo dane priložnosti za grajenje svoje kariere in na drugi strani podjetjem, ki iščejo nadarjene mlade diplomante, da bi jih sprejeli v svojo delovno ekipo. Youngle Day je najpomembnejši segment projekta Listen to the Youngle, ki ponuja mnogo več kot samo priložnost zaposlitve in se bo odvil 12. aprila 2013. 

 

Youngle Day je razdeljen na tri segmente:

 

Karierni sejem

Karierni sejem bo izveden v so-organizaciji z društvom IAESTE Maribor ter v sodelovanju z blagovno znamko avstrijskih kariernih sejmov Teconomy, ki se v Evropi uspešno izvajajo že 20 let. Predstavilo se bo več kot 25 podjetij iz Slovenije in Avstrije. Sodelovala bodo tudi društva in projekti, katerih primarna funkcija je zagotovljene praks za študente in diplomante v Sloveniji in tujini. Ob tem bomo organizirali tudi predstavitve, predavanja in delavnice.

 

Uni-market

Ob kariernem sejmu se bo za mlade ponudila še ena priložnost za aktivacijo. Na sejmišču se bo predstavljalo 416 univerz iz celotne Evrope. Slovenske študente in dijake bodo na svoje univerze vabili udeleženci konference AGMaribor 2013, ki se bo v Mariboru odvijala v tednu kariernega sejma.

 

Youngle parada              

Po zaključenem kariernem sejmu in Uni-marketu, bodo vsi obiskovalci sejma vabljeni na veliko parado po centru mesta Maribor. Namen parade je, da se mladim ponudi možnost, da družbo opozorijo nase. 

 

 

 Partnerji
Medijski partnerji