Izobraževanje

Sejem »strasti« mladih

Izvajalec: Društvo Center za pomoč mladim
Več informacij: http://www.cpm-drustvo.si/

Osnovna ideja ima izhodišče v ugotovitvi, da obstajajo mladi, ki gojijo različne nevsakdanje, privlačne, zanimive hobije, ljubezni, znanja, veščine oz. »strasti«, ki so jih pripravljeni prikazati in deliti z drugimi mladimi.

 

Poligoni znanja

Izvajalec: Društvo Hiša galerija

Program predvideva kreativno udejstvovanje  in izražanje mladih skozi  obujanje praznih prostorov v centru mesta. S tem želijo spodbuditi participacijo mladih v javnem življenju mesta, poživiti izpraznjeno in zaspano podobo centra mesta, spodbuditi izmenjavo izkušenj in znanj, vzpostaviti modele dobrih praks oživljanja urbanega okolja, mladinskih pobud in predlogov. Pripravili in promovirali bodo izbor predlogov, smernic, izkušenj, zaključkov programa, ki bodo dosegli širšo javnost ter vzpostavili mednarodna mladinska sodelovanja s podobnimi iniciativami v tujini.

 

Ne zakockaj svoje prihodnosti

Izvajalec: Zavod Etnika
Več informacij:http://www.etnika-slo.si/

Namen projekta je povečati osveščenost o patološkem in problematičnem igranju iger na srečo in posledicah za posameznika, njegove bližnje in celotno družbo. Prav tako želijo ozavestiti celotno družbo, da takih možnosti za hazard doslej še ni bilo, in da so ravno mladi najbolj ranljiva skupina,  pri kateri se odvisnost od iger na srečo razvije veliko hitreje in pogosteje kot pri odraslih. Pri pripravi in izvedbi programa želijo pridobiti 10-15 mladih, izvesti raziskavo o udeležbi pri igrah na srečo ter zaposliti iskalca zaposlitve v starosti do 29 let. Obiščite spletno stran: www.mladihazarder.si
 

Sobivamo!

Izvajalec: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez
Več informacij: http://www.pekarna.net/

Informativne, medijske, osveščevalne in druge aktivnosti bodo mlade spodbujale k  aktivnemu dojemanju okolice, postavljanju dobrih zgledov, aktivni participaciji v družbi in družini. Program bodo čez celo leto izvajale delovne skupine, ki se bodo specializirale in svoje znanje prepletale, izmenjevale izkušnje na rednih srečanjih ter evalvirale svoje dejavnosti.

 

Maribor za prihodnost mladih

Izvajalec: MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih
Več informacij: http://ejkartica.si/

Zavod MOBIN v programu Maribor za prihodnost mladih razvija Mariborsko evropsko mladinsko kartico (Mariborska EMK), ki bo orodje za lajšanje socialno-ekonomskega položaja vseh mladih Mariborčanov med 15. in 29. letom ne glede na status – ne le za študente in dijake. Omogočala jim bo privilegiran dostop do neformalnega izobraževanja, do ponudbe cenejšega prevoza, kulture, športnih in drugih aktivnosti v Mariboru.  Mariborska EMK bo vključena v mednarodni sistem Evropskih mladinskih kartic (European Youth Card), zato jo bodo mladi lahko koristili tudi v ostalem delu Slovenije in v Evropi. Poleg kartice bo program zajemal tudi druge pomembne teme, kot so informiranje, prostovoljstvo in zaposljivost.

V okviru programa bodo za  mlade v Mariboru organizirane delavnice izdelave Video CV-ja, ki je pri nas še novost. V pripravi je tudi priročnik Kako posneti Video CV ali Najboljši kandidat si.

 

 

KMŠ in EPM

Izvajalec: Klub mariborskih študentov
Več informacij: http://www.klub-kms.si/

V okviru programaKMŠ IN EPM 2013 bodo potekale predstavitve EPM 2013 domačim in tujim mladim v Mariboru, promocija EPM v KMŠ-ju, mednarodne mladinske izmenjave na temo fair playa, projekta mladi za demokracijo EU FAQ in Slovo od EPM 2013. V okviru programa bodo v letu 2013  pripeljali v Maribor več kot 5000 slovenskih študentov iz drugih univerzitetnih krajev Slovenije in 3000 tujih študentov.

 

 

Učenje za življenje

Izvajalec: Mestni Mladinski svet Maribor
Več informacij: http://www.mms-mb.si/

Namen programa Učenje za življenje je izpeljati niz dogodkov na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih v povezavi z mladinskim delom. Med drugim se bo mladim prikazalo, kakšne koristi imajo z vključitvijo v mladinske organizacije; prav tako se bodo mladim preko inovativnih, novih načinov omogočile boljše možnosti za zaposlitev. Vse nove, inovativne pristope bodo preizkusili, pridobili mnenja mladih in njihove rezultate ter vse oblikovali v lokalni strukturirani dialog. Oblikovali bodo programe, ki se bodo lahko izvajali tudi po letu 2013.

 

POSLUH!

Izvajalec: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Več informacij: http://www.pekarna.net/

Program se osredotoča na problematiko mladih z manj priložnostmi, to so gluhi in naglušni mladi. Temeljil bo na učenju znakovnega jezika, osveščanju slišečih, druženju in na premostitvi komunikacijskih težav med mladimi. V pripravljalnem delu bo izdelana analiza vključenosti gluhe in naglušne mladine, predstavljeno bo tudi oblikovanje mešanih delovnih skupin, izdelava spletno-komunikacijskega portala ter izobraževanje prostovoljcev in sodelavcev na programu. Program se bo usklajeval z organizacijo kulturnih, družabnih in izobraževalnih dogodkov, ki enakovredno vključujejo gluhe, naglušne in slišeče mlade.

 

SNEMAMO!

Izvajalec: Društvo za razvoj filmske kulture
Več informacij: http://filmsko.org/

Snemamo! je cikel filmskih delavnic – dveh animiranih, dokumentarne, dveh igranih in eksperimentalne. V letu 2013 bo izvedba programa na področju delavnic v različnih mesecih. Vzpostavljeno bo mednarodno sodelovanje in predstavitev najboljših filmov v okviru Evropske prestolnice mladih v Solunu 2014. V letu 2012 bo organizirano srečanje mentorjev in koncipiranje programa, priprava promocijskega gradiva, promocija programa na srednjih šolah, fakultetah in med zainteresirano javnostjo. Ob zaključku leta 2013 bo izvedena filmska zabava za mlade in okrogla miza na tematiko Maribor – mladim filmsko prijazno mesto.

 

Skupaj v EPM 2013

Izvajalec: Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA
Več informacij:  http://www.epeka.si/

Program Skupaj v EPM 2013 se nanaša na vsebinsko področje prostovoljstva mladih med 15. in 29. letom z namenom spoznavanja in sodelovanja na nepoznanem mednarodnem projektu. Program spodbuja čim večjo vključitev mladih iz lokalnega okolja, da prevzamejo pobudo in projekte v EPM 2013. S participacijo in aktivnim državljanstvom bodo prostovoljci dobili nove usmeritve za svoje delo, pri katerem bodo s vpletanjem svojega znanja in izkušenj pripomogli h krepitvi in izboljševanju lokalnega kot tudi domačega okolja. S sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi mednarodnih mladinskih izmenjav, izobraževanj za trenerje in gostovanj tujih prostovoljcev bodo ozavestili evropsko državljanstvo v smislu aktivne solidarnosti in razumevanja kulturne raznolikosti. Rdeča nit celotnega programa je osveščanje mladih s prostovoljnim delom, in sicer, da se s problemi, nasprotji, netoleranco, sovražnostjo, diskriminacijo ipd. soočamo in spopadamo.

 

Aktivni mladi

Izvajalec: Mladinski kulturni center Maribor
Več informacij: http://www.mkc.si/

Program Aktivni mladi se nanaša na vsebinsko področje organiziranega prostovoljskega dela, ki nudi možnost učinkovite izrabe prostega časa mariborske mladine, stare med 18 in 29 let. Namen programa je vzpostavitev podpornega instrumenta, ki bo dopolnjeval vsa vsebinska področja EPM 2013 in bo pripomogel h kvalitetnejši izvedbi programov, projektov in aktivnosti EPM 2013 v MOM. Znotraj tega bo mladim ponujena priložnost neformalnega izobraževanja s kvalitetnim procesom usposabljanja o prostovoljnem delu ter pravicah in dolžnostih prostovoljca. Mladi bodo zaradi konkretnih delovnih in učnih izkušenj skozi organizirano prostovoljno delo okrepili kompetence in povečali svoje možnosti za zaposlitev.

 

Borza veščin

Izvajalec:  Mladinski kulturni center Maribor
Več informacij  http://www.mkc.si/

Borza veščin je oblika medvrstniškega druženja, kjer si mladi med 15. in 29. letom starosti medsebojno izmenjujejo svoja znanja, veščine in spretnosti. Mladi med seboj trgujejo s svojim znanjem. Celo leto 2013 bo odprt razpis  (splet, FB, plakati …), v katerem bodo mladi druge mlade vabili k aktivnemu sodelovanju, npr. »Jaz ti podam znanje o zdravi prehrani v zameno za to, da ti mene poučiš o pravilnem recikliranju«.Program bo izvajal MKC v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

 

 

Okusimo Evropo v našem mestu

Izvajalec:  Mladinski center Osmica
Več informacij:  http://www.osmica.org/

Program Okusimo Evropo v našem mestu je program, ki povezuje Maribor z ostalimi mesti in državami. Z različnimi projekti bodo ustvarili celosten projekt, v katerem bodo predstavljene evropske države (jezik, kultura …) in sklop brezplačnih neformalnih izobraževanj o različnih tematikah.

 

Litera(z)tura

Izvajalec: Mladinski kulturni center Maribor
Več informacij:  http://www.mkc.si/

Namen programa je animirati čim večje število srednješolcev med 15. in 19. letom, da se preizkusijo v literarni ustvarjalnosti z ustvarjanjem, pridobivanjem novih izkušenj in znanj – potenciale, ki jih jim klasična formalna izobrazba ne nudi. Gre za mesečne delavnice, nastope, literarno twittanje, zaključni tridnevni tabor z DJ večeri in zaključni nastop s predstavitvijo rezultatov. Program, ki  ga bo izvajal MKC z zunanjimi strokovnimi sodelavci, bo potekal v šolskem letu 2012/2013.

 

Mala šola politike

Izvajalec: Študentska organizacija Univerze v Mariboru,
Več informacij:  http://www.soum.si/

Program je zelo dinamičen in predvideva veliko aktivnosti in aktivno sodelovanje mladih. Mlade bodo opremili z znanji s področja delovanja političnega sistema in političnih procesov ter jih hkrati usposobili in motivirali za aktivno politično participacijo ter prevzemanjem odgovornosti za svojo usodo. Ključno vlogo bodo imeli mladi inštruktorji in aktivisti iz MOM, ki bodo izvedli ulični akcionizem. V okviru osrednjega dogodka se bodo oblikovale konkretne pobude, namenjene odločevalcem na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Skozi celoten program se bo ustvarjalo pozitivno okolje, ki bo pospešilo in povečalo aktivno participacijo mladih, ki pa je predpogoj za uspešno sodelovanje pri vseh pomembnejših družbenih procesih.

 

European Photo Youth Capital

Izvajalec: Društvo za razvoj filmske kulture
Več informacij:  http://www.filmsko.org/

Program bo sestavljen iz 4-ih sklopov, ki se jih lahko obravnava ločeno, vendar le-ti predvidevajo mreženje, ki programu daje interdisciplinarno dimenzijo. Gre za delavnice, namenjene mladim med 15. in 29. letom starosti. Segajo na področje fotografije, mednarodne izmenjave, spletnega  foto natečaja in zaključne fotografske razstave »Mladim prijazno mesto«. Mladi bodo pridobili znanja in kompetence na področju fotografiranja, specializiranega spletnega komuniciranja, projektnega vodenja ...

 

Beremo s teto Roso

Izvajalec: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna – magdalenske mreže
Več informacij:  http://www.infopeka.org/

S programom Beremo s teto Roso (teta Rosa  je  aluzija na Roso Luxemburg, družbeno-politično aktivistko, revolucionarko  in socialistično filozofinjo) – knjižnica s čitalnico z družbeno angažirano literaturo in družbeno-transformativnimi oblikami izobraževanja - bodo med mladimi razvijali zavest o pomenu ustvarjanja kritičnega civilnodružbenega gibanja, ki si prizadeva za socialno pravičnost. Delovali bodo kot stimulator družbenih sprememb in direktne demokracije skozi spodbujanje novih premišljenih in angažiranih oblik udejstvovanja mladih v lokalni skupnosti. Organizirali bodo predavanja in delavnice s področja družbeno-transformativnih oblik izobraževanj za mlade.

 

Mladi: skupaj lahko ustvarimo boljšo Evropo

Izvajalec:  Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Več informacij:  http://www.ektc.si/

Program Mladi: skupaj lahko ustvarimo boljšo Evropo se nanaša na vsebinsko področje neformalnega izobraževanja in bo predstavljal prispevek mladih, v katerega bodo vključeni tudi mladi z manj priložnostmi iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Češke. Poudarek programa je na razvoju, uvajanju, izvajanju, promoviranju ter spodbujanju inovativnih in kakovostnih vsebin eksperimentalne narave (naravoslovje, tehnika, kultura/umetnost) v obliki neformalnega izobraževanja. Sporočili, ki ju program sporoča, sta osveščanje strokovne in širše javnosti o mladih z manj priložnostmi in senzibiliziranje mladih z manj priložnostmi ter spoznavanje njihovega socialnega kapitala kot doprinos k blaginji pluralne družbe in socialne blaginje.

 

Posluh v očeh

Izvajalec:  KD center plesa
Več informacij:  http://www.centerplesa.si

Program Posluh v očeh se nanaša na vsebinsko področje neformalnega izobraževanja z osredotočanjem na kulturno aktivacijo ranljive in marginalizirane skupine gluhih in naglušnih. Namen programa je detabuiziranje zapostavljene skupine v naši družbi, razširjanje pomena znakovnega jezika, kulturnega udejstvovanja gluhih in medkulturnega dialoga, saj je kultura gluhih nekaj zelo specifičnega. V naslednjem letu se bodo izvajale številne plesne, bobnarske in fotografske delavnice, katerim bo sledil tridnevni Festival umetnosti gluhih in naglušnih. V času festivala bo izpeljana tudi mladinska izmenjava s 50-imi mladimi iz 4-ih držav. Mladi bodo na tem mestu imeli priložnost krepitve občutka za sočloveka in prostovoljsko aktivnost za slišeče mlade, ki bodo med izvajanjem aktivnosti prišli v stik z mladimi s posebnimi potrebami.

 

Travne bilke – spodbujamo solidarnost in ustvarjalnost

Izvajalec: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna – magdalenske mreže
Več informacij:  http://www.infopeka.org/

Program Travne bilke - spodbujamo solidarnost in ustvarjalnost se nanaša na področje neformalnega izobraževanja. Program je sestavljen iz dveh sklopov, od katerih prvi zajema nov pristop k nudenju učne pomoči in razvija sposobnost kreativnega pisanja pri mladih; drugi sklop predstavljajo delavnice, ki ponujajo rešitve aktualnih perečih izzivov, s katerimi se mladi srečujejo v vsakdanjem življenju. Na zabaven in poučen način jim bodo približane teme, kot so urjenje spomina, razvijanje lastne ustvarjalnosti, komunikacijske veščine, reševanje konfliktov in problemov ter mnoge druge. Cilj programa je, da različni mladi spontano in neobremenjeno med seboj sodelujejo in si pomagajo pri učenju, drug drugemu nudijo učno pomoč, v sebi najdejo in razvijajo željo po branju in pisanju in skupaj rešujejo različne izzive ter hkrati prestopijo pasivni virtualni svet in prevzamejo aktivno vlogo v svojem življenju.

 

Uspešno Črpanje Evropskih sredstev - UČES

Izvajalec: ZAVOD PIP – Pravni in informacijski center Maribor
Več informacij: pip@zavodpip.si

Program UČES predstavlja celovit mehanizem, namenjen mladim in organizacijam, ki izvajajo mladinske programe s ciljem uspešnega črpanja evropskih sredstev. Udeleženci bodo aktivno sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti, pridobivali nova znanja in krepili lastne kompetence ter skrbeli za prenos znanj na druge posameznike. Program je razdeljen na dva dela – pripravo in izvedbo. Potekalo bo usposabljanje za mentorje, ki bodo po končanem usposabljanju za isti namen v osnovnem, nadaljevalnem in zaključnem modulu v letu 2013 izurili 100 mladih in zaposlenih v organizacijah za uspešno črpanje sredstev v prihodnosti.

 

Lokalni sklad za mlade z idejami

Izvajalec: Mladinski kulturni center  Maribor
Več informacij: info@mkc.si

Namen Lokalnega sklada za mlade z idejami je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih bodo pripravili in izvajali mladi, stari med 15 in 25 let. Lokalni sklad za mlade bo podpiral projekte, ki bodo pripomogli k razvoju lokalne skupnosti. Program bo vzpostavljen in koordiniran znotraj javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor, vendar bodo mladi tisti, ki bodo določali pravila njegovega delovanja ter predlagali projekte, ki bodo sofinancirani preko Lokalnega sklada. Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev bo Lokalni sklad mladim nudil tudi visoko kvaliteten proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

 

Oblak podjetniških priložnosti za mlade Maribor

Izvajalec: Zavod Antona Martina Slomška
Več informacij: info@slomskov-zavod.si

Glavni namen programa je omogočanje in spodbujanje inovativnosti in podjetništva med mladimi. Gre za celovit pristop k spodbujanju mladih talentov, da se aktivirajo in pričnejo aktivno razmišljati o svojih sposobnostih, znanjih, veščinah ipd. ter kako le-te produktivno usmerijo v iskanje in ustvarjanje rešitev. Izvedli bodo 7 sklopov aktivnosti, skozi katere bodo uresničevali zastavljene strateške in kvantitativne cilje.

 

Spoznaj EPM

Izvajalec: Mladinski center Osmica
Več informacij: http://www.osmica.org/

Program Spoznaj EPM je namenjen širšemu krogu mladih. Glavno vodilo je informirati mlade o tem, kaj se bo dogajalo v času EPM, kje se bo dogajalo, kako se aktivno pridružiti in vključiti v dogajanje ter spoznavati organizacije. Osrednji del programa je izdaja publikacije, kjer bo predstavljeno: progam EPM ter progami, ki se izvajajo v sklopu EPM, predstavitev mladinskih organizacij v Mariboru, možnosti sodelovanja mladih v programih EPM in druge informacije.

 

Mladinski projektni laboratorij

Izvajalec: Subkulturni azil, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo
Več informacij: http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/

Projekt je zasnovan z namenom razvijanja talentov in osebnih potencialov na kulturnem področju pri mladih, še posebej tistih z manj priložnostmi, pridobivanju novih izkušenj in znanj, širjenju socialne mreže, povečanju možnosti kasnejše zaposlitve in nenazadnje zabavi. 

Poleg izobraževalnih delavnic mladim omogočamo aktivno sodelovanje pri delu v Subkulturnem azilu, z namenom uporabe pridobljenih znanj pri praktičnem delu, ob koncu leta pa bomo vsa znanja in izkušnje strnili in uporabili pri organizaciji projektnega koncerta: Glasba iz azila."

 

 
 

I take Europe!

Izvajalec: Klub mariborskih študentov
Več informacij: http://www.klubkms.si/

Program deluje na področju neformalnega izobraževanja, ki skoraj ves čas poteka skozi prostovoljno participacijo mladih. Namen programa je ponuditi domačim in tujim mladim pester, razgiban, privlačen in drugačen niz aktivnosti na temo evropskih držav. Cilji so:

 

-  povezovanje z mladimi iz evropskih držav, ki trenutno bivajo v MOM;

-  povezovanje z mladimi s stalnim prebivališčem v MOM, ki bivajo v tujini, v kateri izmed evropskih držav;

-  interakcija med mladimi, ki prihajajo iz določene evropske države s tistimi domačini, ki so začasno živeli v isti državi;

-  aktivna participacija mladih občanov MOM in državljanov tujih evropskih držav pri pripravi programa za potrebe EPM 2013.

 

 Partnerji
Medijski partnerji